Współczesne Społeczeństwo Informacyjne coraz powszechniej opiera się na informacji przetwarzanej w systemach teleinformatycznych. Procesy pozyskiwania, przetwarzania i obrazowania informacji oraz wnioskowania ze zgromadzonych danych mają coraz większy wpływ zarówno na życie pojedynczego człowieka, jak i na funkcjonowanie całych społeczności. Niesie to ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Kognitywistyka wydaje się dostarczać nowoczesnych narzędzi badawczych w tym silnie interdyscyplinarnym obszarze. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pojawiającymi się w informatyce: zmienne, struktury danych, algorytmy i przedstawienie tych pojęć na licznych przykładach. Studenci powinni również zdobyć wiedzą na temat złożoności i sprawności algorytmów. Efektem tego przedmiotu jest nabycie przez studenta podstawowych teoretycznych kompetencji informatycznych niezbędnych w bardziej zaawansowanych kursach informatycznych, jak i przy konstruowaniu badań kognitywistycznych.