Prezentowanie i omawianie zagadnień dot. następujących tematów prac magisterskich teoretyczn-badawczych (KK-RPiS):
1. Problematyka konserwacji zabytków ze skór garbowanych z włosem - zagadnienia metodyczne.
2. Problematyka usuwania produktów korozji metali z powierzchni skór zabytkowych drogą kompleksowania.
3. Problematyka konserwatorska papierów powlekanych mieszanką pigmentowo-klejową.
4. Zastosowania hydrożeli jako nośnika biocydów do dezynfekcji zabytków na podłożu papierowym.
5. Opracowanie metod konserwacji kart papieru po pożarze.
6. Ekspozycja nowoczesnych dzieł na podłożu tekturowym – aspekty konserwatorskie.
7.Tradycyjne metody oprawy chińskich zwojów pionowych w świetle europejskich (zachodnich) zasad konserwatorskich.

Przedmiot ma na celu po pierwsze zdobycie przez studenta teoretycznych podstaw dotyczących tworzenia projektu konserwatorskiego i badania zbiorów zabytkowych.

W szczególności zrozumienia, czym jest projektowanie konserwatorskie, jako działanie z jednej strony uwolnione z całego procesu konserwatorskiego ale też jednocześnie nierozłączne z jego planowaniem. W tym ostatnim kontekście istotne jest omówienie zagadnień dotyczących rozpoznawania zbiorów typowych dla specjalności konserwatorskiej Konserwacja i Restauracja Papieru i Skóry, tj. księgozbiorów, zarówno starych druków, rękopisów, jak i książek dziewiętnastowiecznych, kolekcji grafik, malarstwa na podłożu papierowym, pocztówek, fotografii, zespołów zabytkowych krzeseł, zbiorów etnograficznych i innych. W zakres tych zagadnień wchodzi umiejętność wyboru technik badawczych, określenia założeń konserwatorskich-restauratorskich, planowanie zabiegów, wybór sposobu dokumentacji, określenie sposobów przechowywania, eksponowania, udostępniania. Ponadto szczególny nacisk jest kładziony na uświadomienie konieczności przestrzegania zasad etyki konserwatorskiej, stosowania precyzyjnej terminologii, co ma prowadzić do nabycia umiejętności merytorycznego dyskursu konserwatorskiego.