Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z tworzeniem e-publikacji w programie Adobe InDesign. Program zajęć przewiduje przede wszystkim praktyczne ćwiczenia, które pozwalają stopniowo wdrażać uczestników w proces samodzielnego tworzenia oraz łamania bloku publikacji i przygotowania go do publikacji. Celem zajęć jest przede wszystkim uświadomienie złożoności działań i decyzji podejmowanych przez osobę składająca publikację, które wpływają na kształt i funkcjonalność publikacji. Nabyciu tych umiejętności służy realizacja konkretnych zadań z zakresu edytorstwa.

Przedmiot ma na celu pogłębienie wiedzy studenta poprzez pomoc w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z prawem autorski i ochroną praw osobistych i majątkowych twórców. Poruszone będą też wybrane aspekty dozwolonego użytku chronionych utworów oraz licencje Creative Commons.
Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych lub promocyjnych przy wykorzystaniu programów desktop publishing (DTP).
Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem dłuższych i zróżnicowanych pod względem zawartości publikacji, ich łamaniem oraz przygotowaniem do druku za pomocą programów do składu tekstu

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawami technologii prepress, na przykładzie profesjonalnego programu do składu tekstu firmy Adobe InDesign.

Program zajęć przewiduje przede wszystkim praktyczne ćwiczenia składu i łamania tekstu oraz impozycji grafiki. Wprowadza podstawowe zasady i pojęcia z zakresu typografii. Celem zajęć jest przede wszystkim wykształcenie umiejętności tworzenia projektów drobnych publikacji (raport, ulotka, folder itp.) i druków akcydensowych (papier firmowy, wizytówka itp.). Nabyciu tych umiejętności służy realizacja konkretnych projektów edytorskich.