Forma zaliczenia przedmiotu - test pisemny jednokrotnego wyboru (35 pytań).

Student otrzymuje 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź.

Akceptowalny poziom – 60% poprawnych odpowiedzi (min. 21 pkt).

Szczegółowe kryteria oceny wg wyniku testu:

35 – 33 pkt – bardzo dobry

32 – 30 pkt – dobry plus

29 – 27 pkt - dobry

26 – 24 pkt – dostateczny plus

23– 21 pkt – dostateczny

20 – 0 pkt - niedostateczny

W przypadku oceny niedostatecznej student ma prawo przystąpić do poprawki.