Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami wizualizacji i analizy danych w programie JASP.
Duże zbiory danych pojawiają się aktualnie w każdym obszarze, w którym gromadzone są informacje. Oznacza to konieczność wykształcenia powszechniej sprawności w pracy z takimi danymi.  Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć z najważniejszymi algorytmami data-miningu oraz wykształcenie umiejętności analizy danych z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO (IBM SPSS Statistics).
Teoria estymacji oraz testowania hipotez jest podstawowym narzędziem statystycznym wykorzystywanym w badaniach naukowych. Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z założeniami teoretycznymi oraz najważniejszymi metodami statystyki matematycznej, a także wykształcenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w pracy z oprogramowaniem PS IMAGO PRO.