Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach – 10 h  (0,4 ECTS)

Prowadzący: Dr A.Radzimińska, dr K. Strojek, dr M.Dzierżanowski

Głównym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi masażu leczniczego na różnych etapach leczenia. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu systematyki, metodyki i techniki wykonywania masażu leczniczego w zależności od potrzeb pacjentów oraz monitorowanie wyników przeprowadzonych zabiegów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zna i rozumie:

W1: pojęcia z zakresu rehabilitacji medycznej, fizjoterapii oraz niepełnosprawności  - C.W1

W2: mechanizmy oddziaływania oraz możliwe skutki uboczne środków i zabiegów  z zakresu fizjoterapii - C.W3

W3: zasady doboru środków, form i metod terapeutycznych w zależności od rodzaju dysfunkcji, stanu i wieku pacjenta - C.W5

W4: teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz specjalnych metod fizjoterapii - C.W7

W5: wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń stosowanych w kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz specjalnych metod fizjoterapii - C.W8

W6:  zasady postępowania fizjoterapeutycznego oparte na dowodach naukowych (evidence based medicine/physiotherapy) - F.W10