Kurs  ma na celu wprowadzenie do podstawowych zagadnień teorii i filozofii prawa. W jego trakcie omawiana jest paradygmatyczna dla prawników doktryna pozytywizmu prawniczego, wraz z jego możliwą krytyką oraz wskazywane są kierunki ewolucji jurysprudencji w dobie postpozytywistycznej. Omawianiu poddane są kierunki filozofii prawa w relacji do najbardziej kluczowych dla niej koncepcji filozoficznych zwłaszcza nowożytnych. Wykład obejmuje również wybraną problematykę stosowania prawa, teorie precedensu, ADR-y, pojęcie państwa prawa, sporu liberalizm v. komunitaryzm, filozofii nauki i metodologii nauk prawnych.