Celem przedmiotu jest zapoznanie z zagadnieniami zasad tworzenia i stosowania prawa, wymogami techniki prawodawczej i ich aplikacją do poprawnego konstruowania aktów prawnych.

Pełny opis:

1. Proces tworzenia prawa w Polsce.

2. Dokumenty towarzyszące procesowi stanowienia prawa i ich znaczenie oraz przydatność w procesie interpretacji prawa (projekt, uzasadnienie projektu, opinie ekspertów, sprawozdania z posiedzeń komisji parlamentarnych).

3. Ogłaszanie aktów normatywnych.

4. Budowa i treść ustawy, tytuł ustawy, oznaczenie przepisów ustawy i ich systematyzacja.

5. Układ i postanowienia przepisów merytorycznych, przejściowych, dostosowujących i końcowych. Przepisy upoważniające. Przepisy karne.

6. Nowelizacja przepisów i pojecie tekstu jednolitego.

7. Typowe środki techniki prawodawczej - definicje legalne, odesłania, zwroty niedookreślone.

8. Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia).

9. Projekty aktów prawa miejscowego.

10. Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym