Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fonetyki, fonologii oraz morfologii języka francuskiego (zakres poszczególnych dziedzin i ich praktyczne zastosowania, podstawowe pojęcia takie jak głoska, fonem, opozycja dystynktywna, morfem, końcówka fleksyjna, kategoria gramatyczna etc.).

W cyklu 2020/2021 zajęcia poświęcone będą podstawowym terminom w naukach o przekładzie, czołowym przedstawicielom nauk o przekładzie, schematowi komunikacyjnemu zachodzącemu w procesie przekładu. omówione także zostaną: metodologia procesu przekładu, techniki przekładu, typy przekładu oraz typy błędów przekładowych.


Zajęcia z przekładu dla III roku studiów