Kurs umożliwia kształcenie studentów drugiego roku na kierunku analityka medyczna w zakresie oceny efektów kształcenia w obszarze zdobytej wiedzy. Niezbędne do tego materiały znajdują na się stronie własnej Katedry Biochemii Klinicznej, w zakładce materiały przypisanej dla danego roku studiów i kierunku.

Studenci znajdują tam informacje o zakresie materiału dla poszczególnych ćwiczeń określonych w programie oraz kolokwiów,  instrukcje do ćwiczeń praktycznych, niezbędne regulaminy. Znajdą tam również literature obowiązkową jak również uzupełniającą.

Kurs dedykowany jest ocenie zdobytej przez studentów wiedzy w czasie trwania stanu epidemii.