Kolokwium końcowe z laboratoriów- poprawka.

Zagadnienia obowiązujące do zajęć i wejściówki:

  • Limfocyty: podstawowe populacje i subpopulacje limfocytów T: Th, Tc, Ts/Treg, Tgδ,
  • Limfocyt B i plazmocyty,
  • Komórki NK, NKT,
  • Komórki dendrytyczne- subpopulacje, droga dojrzewania DCs,
  • Granulocyty, charakterystyka, funkcje, w jakich stanach chorobowych obserwujemy spadek/wzrost populacji granulocytów
  • Monocyty, makrofagi

Definicja, charakterystyka morfologii i czynności wszystkich wymienionych powyżej populacji komórkowych, markery różnicowania (CD) charakterystyczne dla poszczególnych populacji i subpopulacji komórek (tzw. fenotypy komórek).

1. Tolerancja immunologiczna: definicja, mechanizmy i czynniki zaburzające

2. Choroby autoimmunizacyjne: definicja i podział

3. Zmiany skórne w chorobach autoimmunizacyjnych

Immunopatologia z immunodiagnostyką.

Egzamin- test, 21/22

Immunologia i immunopatologia skóry cz. 2

Immunologia- zaliczenie wykładów; 21/22

Materiał wykładowy (wykład z 14.03.2022), temat: Podstawy immunologii transplantacyjnej- cz.1