Kurs jest adresowany do studentów 1 roku DiKS (I st.), spec. "branding i PR".
Wiedza i umiejętności zdobywane i doskonalone w trakcie kursu będą przydatne także na dalszych etapach kształcenia.

Czego dotyczy kurs? Pod pojęciem komunikacji wizualnej kryje się zjawisko komunikowania poprzez obraz. Komunikacja wizualna obejmuje takie elementy wyrazu jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film, animacja.


W trakcie poszczególnych zajęć będziemy oceniać, na ile badane komunikaty wizualne są zrozumiałe dla odbiorcy (funkcjonalność). Nasze oceny będą się opierać nie tyle na estetycznych lub artystycznych upodobaniach, ile na pomiarze zrozumienia przez odbiorców komunikatu, które obraz miał wyrażać.