Celem kursu jest przyjrzenie się elastyczności rynku pracy oraz analiza zmieniających się form zatrudnienia na rynku pracy w Polsce i w innych krajach UE

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami rynku pracy

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją Human Resources Management i realizowanymi w jej ramach procesami i instrumentami

Warsztaty na temat socjologicznych aspektów pracy.

Student zdobędzie wiedzę na temat tego czym jest mediacja i jak można z niej korzystać w zakresie rozwiązywania sporów pracowniczych. Będzie potrafił opisać schemat przebiegu mediacji oraz wymienić elementy składowe monologu mediatora. Ponadto będzie posiadał wiedzę na temat możliwości zastosowania przez mediatora technik komunikacyjnych oraz narzędzi wspomagających jego pracę. Student będzie potrafił wyjaśnić na czym polega spotkanie na osobności oraz komediacja.