Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kategorią rynku pracy oraz stosowanymi w praktyce instrumentami polityki rynku pracy

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z koncepcją zarządzania zasobami ludzkimi, z wybranymi elementami procesu personalnego w organizacji i wykorzystywanymi do ich realizacji metodami i technikami.