Moduł 2: Umowy międzynarodowe

5. Umowy międzynarodowe

5.2. Konwencja genewska o prawach autorskich (1952)

Powszechna Konwencja o Prawie Autorskim (dalej jako UCC) została opracowana przez UNESCO i przyjęta w 1952 roku. Miała stanowić alternatywę wobec Konwencji Berneńskiej. UCC powstała na skutek dążenia kilku krajów (w tym Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego). Celem było zapewnienie wielostronnej ochrony praw autorskich bez konieczności przystępowania do Konwencji Berneńskiej.

Przepisy UCC są bardziej elastyczne niż przepisy Konwencji Berneńskiej co wynikało głównie z faktu, że podpisały ją kraje znajdujące się na różnych etapach rozwoju społecznego jak i gospodarczego. UCC podobnie jak Konwencja Berneńska zawiera zasadę wzajemnego respektowania praw i zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji zagranicznych autorów. Zawiera jednak mniej wymagań, które państwa sygnatariusze muszą przestrzegać.

UCC straciła na znaczeniu w większości krajów, które są teraz stroną Konwencji Berneńskiej lub/i są członkami WTO. Obowiązki członków WTO dotyczące praw autorskich, które są regulowane przez porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS), omówiono poniżej.

Lista państw sygnatariuszy.
Tekst powszechnej konwencji genewskiej.
Przegląd.